Home

Malířství starověkého řecka

Malířství starověkého Řecka a Říma ŘECKÉ MALÍŘSVTÍ - děl řeckého malířství se dochovalo velmi málo - tvořili deskové obrazy, nástěnné malby, mozaiky X dochovali se pouze v římských kopiích výzdoba chrámů, veřejných budov a domů: - vnějšek Řeckého chrámu byl pestře pomalová Malířství Největší rozvoj malířství v řeckém umění zaznamenala malovaná keramika. Náměty ornamentů na vázách a nádobách různých tvarů byly většinou mytické příběhy, příběhy ze života, atletické závody a bitvy. Za jednoho z nejvýznamnějších malířů Řecka byl považován Polygnotus z Thasosu, který. Malířství starověkého Řecka a Říma. VV - Výtvarná výchova. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. 3. toaletní nádoby (lékhythos) - řecké nádoby měli vždy 2 autory - hrnčíře a malíře (podpisy jsou většinou od obou). Následuje výklad o malířství starověkého Řecka s názornými ukázkami. Na závěr prezentace je zařazena interaktivní část s opakováním celého tematického celku s metodickým návodem pro využití tohoto materiálu. Látka je určena pro studenty 1. ročníku čtyřletého a 2. ročníku šestiletého gymnázia a může být. -po vyvrácení mykénského panství (kolem r. 1200) následovalo temné období - tohle období trvalo více než 300 let - rozkvět: řecké umění po pádu Mykénského světa začíná v Athénách (asi před r. 1000) dochovalo se: sochařské památky z mramoru nebo bronzu - nádobí z pálené hlíny s malovanou výzdobou, které sloužil

Umění starověkého Řecka - Wikipedi . Řecko (starověké) (GRC). Významné osobnosti historie starověkého Řecka ; ulého století nevěřil že existovala, bylo velice silné město postavené na strategicky významném místě, a sice na tureckém pobřeží malé Asie blízko dardanelského průlivu Kultura starověkého Řecka je spjata s mytologií a náboženstvím, postupně se však této závislosti zbavuje. Na přelomu 7. a 6. století vzniká filozofie jako pokus odpovědět racionálně na otázky týkající se světa a života (Jak vznikl svět, Co je jeho podstatou, Jak poznat svět, Jaký je smysl života, Starověké Řecko, případně Antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.Období dějin začíná v 2. tis. př.n.l. V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byzantské (4.-6. století n. l.) Dějiny starověkého Řecka (Vyložte chronologicky vývoj antického Řecka. Objasněte kulturní a politický vývoj řeckých států, připomeňte zajímavé kapitoly z vojenských dějin, zmiňte významné osobnosti z politiky, vojenství, umění, sportu. Malířství: - zpočátku drobné ozdobné pásy rostlinných ornamentů.

Malířství starověkého Řecka a Říma, VV - Výtvarná výchova

Prezentace seznamuje žáky s kulturou starověkého Řecka - sochařství, malířství, architektura. Klíčová slova kultura starověkého Řecka - malířství , sochařství , architektur Osvěžíte si stručnou historii Antického Řecka Seznámíte se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami Geometrická doba je charakterizována ornamentálním stylem ve vázovém malířství v archaické období byl dokončen rozpad rodové společnosti, je to rané období řecké atiky - městské státy (Sparta, Athény, aj.

Umění Řecka ARTMUSEUM

 1. V tomto článku, milí čtenáři,zvážit styly vázy malířství starověkého Řecka. Je to původní, jasná a ohromující vrstva starobylé kultury. Každý, kdo viděl sami oči amphora, lekif nebo skythos, si navždy připomene svou nepřekonatelnou krásu
 2. Malířství starověkého Řecka a Říma ŘECKÉ MALÍŘSVTÍ - děl řeckého malířství se dochovalo velmi málo - tvořili deskové obrazy, nástěnné. Umění starověkého Řecka dosáhlo vysoké úrovně mimo jiné v oblasti architektury a. Keramika tak nahrazuje nedochované doklady jiného řeckého malířství a
 3. malířství se specializovalo na freskovou tvorbu (vnitřky chrámů bohatě pomalovány), později deskové malířství dlouhou dobu převládala obrysová kresba, v helénistickém období se setkáváme s malbou se všemi atributy - barva modelovala tvar, vyjádření světla a stín

DUMY.CZ Materiál Malířství antického Řecka

 1. ANTIKA. z lat. antiquitas = starobylost, starý věk ANTIKAje označení pro kulturu starověkého Řecka a Říma . 1000 př.n.l. - 476 n.l./ resp. 529 n.l. základ evroé kultury (Řekové > Římané > Evropané
 2. Kultura klasického období starověkého Řecka Učební text Lékařství původně se rozvíjelo v rámci kultu boha Asklépia, později nadpřirozené jevy odmítnuty Hippokratem - důraz na důkladné pozorování pacienta Malířství výzdoba keramických nádob, džbánků na olej, váz Sochařstv
 3. Náboženství a kultura starověkého Řecka Náboženství Nejsou zde kněží s velkým politickým vlivem Postupné sbližování kultů z různých oblastí, napomáhají tomu homérské eposy => Homérské náboženství, bohové jsou jako lidé a je jim nadřazen osud = Moira Věštírny Lidé zde chtěli poznat svoji budoucnost; hl. v Delfách.
 4. Módní styl antického Řecka Svobodně myslící národ starověké Řecko dal lidstvu klasické umění a filozofii. V té době se lidské tělo pokládá za jednotu krásy a dokonalosti. Každé lidské dílo muselo mít určitý pořádek, proporce, symetrii, účelnost. I oděv starověkého Řecka podléhal těmto zákonům. Byl.
 5. ojské civilizace na Krétě) až do roku 476 našeho letopočtu (zánik západořímské říše a začátek středověku), ačkoli byl dříve její počátek pokládán do 8.století, do doby vzniku eposů.
 6. Hudba hraje v mnoha kulturách vedle role zábavné též roli kultovní a nejinak tomu bylo i ve starověkém Řecku. V nejstarších obdobích, kdy ještě nemáme doloženy hudební nástroje ani hudební zápisy, můžeme předpokládat například hudbu související s obřady plodnosti nebo mající apotropaický (ochranný) význam apod

3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období Platon) • největší rozvoj řecké filosofie nastal v 5. a 4. stol. př. n. l. (zejména v Athénách) - více než přírodou se začala zabývat i lidskou společností • putující učitelé moudrosti, sofisté: hlavním obsahem jejich výuky bylo řečnictví; učili každého dokázat svou pravdu, čímž dospěli k. Kultura starověkého Řecka Author: Mgr.Ludmila Kubálková Last modified by: Hromádková Petra Created Date: 3/21/2009 6:51:13 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other title Praxitelés Sochař elegance a smyslnosti Socha Afrodité Sochařství a malířství ANTICKÉHO ŘECKA Kontrapost Považován za největšího génia řeckého umění. Výzdoba Parthenónu, socha Dia v Olympii Další významná díla Helénského období Niké Samothrácká (bohyně vítěství) sousoší Láokoón Dnes patří díla řecké antické architektury, sochařství, malířství i umělecké výroby k nejcennějším součástem odkazu starověku. Pomáhají nám pochopit životní hodnoty starověkého člověka a mnohé z nich jsou také základem celého evroého umění , v němž se projevují do dneška

Malířství a keramika. v výroba zdobených předmětů každodenní spotřeby z pálené hlíny (vysoká umělecká úroveň) v 8. st. př. Kr - na nádobách tzv. geometrický sloh - jednoduché geometrické motivy, zejména meandry, později stylizované lidské a zvířecí postavy. v později motivy orientálního původ Malířství je poezie, která se vidí, ale necítí, poezie je malířství, které se cítí, ale nevidí. Leonardo da Vinc Unikátní sochy starověkého Řecka. Dále vyšel klasický sochařství. V tomto okamžiku je Řecko proslulo vzhledu největších sochařů. V té době se objevují prostorové skladby. Objevuje se také velký člověk - Policlet Argos, jehož oblíbeným zaměstnáním je vytvoření obyčejných lidí, ne bohů

Archaická doba která v mnoha směrech položila základy klasického Řecka - jako události symbolizující počátek této epochy jsou pokládány konání prvních olympijských her v roce 776 př. n. l. a vznik homérských eposů Ilias a Odyssea Periodizace dějin starověkého Řecka po době temna: Archaické období - 800 - 500. Dioskurové (hrdinové starověkého Řecka) - Kastor a Pollux - dvojčata a synové spartského krále. Tyndarea a Zedy - nerozluční válečníci, Kastor získal od Dia nesmrtelnost. Bratr je smrtelně zraněn a Kasto chce společně s ním zemřít. Zeus jim vyhověl - mohou být společně jen v nebi a v podsvětí. Vznik řeckých.

UMĚNÍ STAROVĚKÉHO ŘECKA - Dějiny výtvarné kultur

Starověké Řecko Antika -vrchol dějin starověku → 1000 př.n.l. - 500 n.l. -období dějin Starověkého Řecka a Říma -Jižní část Balkánského poloostrova -zhruba od r. 2000 př.n.l. pronikají do Řecka řecké kmeny: Iónů, Achájů, Dórů -vzniku jednotného státu bránila horstva → odlišný společenský i kulturní vývoj jednotlivých částí Řecka. Doufáme, že je to kopie starověké řecké malby, protože se nám ze starověkého řeckého malířství nezachovalo téměř nic. OpenSubtitles2018.v3 Našli jsme pikto grafy ve starověkém Řecku a starověké Krétě, ale nikdy jsme to nedokázali přeložit Úvod » Malířství » Paridův soud. Paridův soud. 29. 12. 2008. Paridův soud V historii zaujímá řecké a náboženství a mytologie přední místo jako etnický vývoj národů a kultur starověkého Řecka, je to jakýsi souhrn náboženských představ a kultů,.

Kultura helénistického období starověkého Řecka Učební text Umírající Gal, mramorová římská kopie bronzového originálu z 3. století př. n. l. Hagésandros, Polydóros a Athénodóros: Sousoší Laokoónta a jeho dvou synů, 25 př. n. l. Archimédes v lázn ŘECKÉ MALÍŘSTVÍ A SOCHAŘSTVÍ. LITERATURA, DIVADLO A SPORT. Zde najdeš kdeco, co se týká řecké vědy, umění, filosofie, životního stylu. Nejprve odkaz na web: extrémně stručné informace o SEDMI DIVECH SVĚTA a galeristické stránky pro antické umění: ANCIENT SCULPTURE GALERY. Testík na dějiny antického Řecka Tato knížka není příliš přehledná, takže ji nedoporučuju, pokud se chcete rychle dozvědět nebo naučit řecký dějepis, ale doporučuju ji, pokud vás hlouběji zajímá svět starověkého Řecka, jeho bohů, lidí a měst. Peter Levi: Svět starého Řecka. České vydání: Praha, Knižní klub 199

Parthenón - symbol starověkého Řecka Starověké Řecko, případně antické Řecko, je termín pojednávající o historickém období řeckých dějin, které začalo kolem roku 800 př. n. l. a skončilo v době . Dějiny antického starověku - Pedagogická fakult Encyklopedie starověkého Řecka. Martino Menghi ; [překlad Ilona Staňková] Řečnictví 176 Náboženská literatura Architektura a umění 178 Svatyně a chrám 180 Divadlo 182 Sochařství 186 Malířství Každodenní život 190 Epizody z každodenního života v Odysseově světě 194 Každodenní život v Athénách v 5. stol. př. Římská kultura je souhrn kulturních, uměleckých a náboženských jevů, které se rozvíjely v starověkém Římě od 8. století před Kr. až do 5. století po Kr. Tvoří součást starověké kultury.Římská kultura v mnoha oblastech čerpala a rozvíjela zdroje od národů a etnik, se kterými souvisela geograficky (Etruskové, politicky a obchodně Řekové, Punové, Egypťané.

Starověké řecké malířství starověké řeck

Kultura antického Řecka - dějepis

Starověké Řecko - Wikipedi

 1. ulosti byly k jednotlivým článkům připojeny ukázky překladů z děl antických spisovatelů a komentář, který přináší podněty, jak s ukázkami dále pracovat
 2. Navážeme na kulturní dědictví starověkého Řecka, podíváme se na nevýznamnější architekturu, sochařství a malířství v největším rozkvětu Říše římské a všimneme si, jak mnoho zajímavého a objevného nám zanechala. Mnohé by se ztratilo, kdyby archeologové nevyhrabali Pompeje-svědectví času

Umění starověkého Egypta -architektura 3. Umění starověkého Egypta-sochařství a malířství 4. Umění starověkého Řecka -architektura 5. Umění starověkého Řecka -sochařství a malířství 6. Umění starověkého Říma, raně křesťanské umění 7. Byzantské umění, karolínská a otonská renesance 8 > Věčné město bohyně Athény Heslovitý průvodce dějinami a kulturou starověkého Řecka-16% sochařství i vázového malířství a obdivuhodná díla v oblasti filosofie a historie. Jestliže řecká kultura bývá dodnes označována jako zázrak, příměr vyjadřuje, i když poněkud nadneseně, míru našeho obdivu a.

Řecké umění: Velký základ celého evroého umění

Malířství starověkého Řecka - malíři, vázové malířství (červenofigurový styl, černofigurový styl), malířské žánry. Opakování: vypracujte a pošlete mi mailem do 27. 3. 2020. Co je polis? Co je demokratismus? Co je antropomorfismus? Popiš hlavní prvky chrámu. Jaké typy sloupů se používají - popiš jednotlivé. Kultura starověkého Řecka je spjata s mytologí a náboženstvím. Důležitým oborem je filosofie. Mezi nejznámnější filosofy té doby patří mj. Sokratés, Platón a Aristoteles. Co se týče kultury samotné bylo velice rozšířené divadlo, dějepisectví, výtvarné umění, sochařství a stavitelství Umění starověkého Egypta; Umění Mezopotámii; Přehled stavebních slohů a jejich stručná charakteristika; Umění starověkého Řecka; Umění starověkého Říma. Předrománské a románské umění; Gotické umění; Gotické umění na našem území; Renesanční architektura; Renesanční malířství. Barokní architektura. 5. Umění starověkého Egypta. 6. Umění starověké Mezopotámie. 7. Umění starověkého Řecka. 8. Umění starověkého Říma. 9. Románské umění. 10. Gotické umění ve světě a u nás. 11. Renesanční architektura, sochařství ve světě a u nás. 12. Renesanční malířství ve světě a u nás. 13 Svobodná většina starověkého Řecka, ale např. těžiště starořeckého malířství tvořily malby na užitkových vázách amforách. Celé ovzduší řeckých poleis bylo jedinečné tím, jak podporovalo růst mimořádných osobností. Tento vývoj kulminoval během necelých dvou set let klasického období..

malířství zdobení soch zdobení amfor ANTICKÉ ŘECKO (ZÁPIS) - VĚRA VOŇKOV děj významných literárních děl starověkého Řecka Illias trojský princ Paris, který žil ve vyhnanství, byl třemi bájnými bohyněmi vybrán za soudce - zlaté jablk Umění starověkého Řecka - přímý základ naší evroé umělecké kultury - kolem r. 2000 př.n.l. přišli z Balkánského poloostrova a podrobili si domácí obyvatelstvo (obyvatelé Achátové, Dórové (centrum Sparta), Iónové bájných reků jež žili v dobách starověkého Řecka. Abychom mezi ně zapadli, budeme se v několika článcích v BS povídat o tom, jak se v Řecku oblékali. Řecké oděvy se skládaly z různě velkých kusů látek, většinou pravoúhlých tvarů. Ty byli mezi sebou jednoduše sešité nebo byli zcela bezešvé Název výukového materiálu: Umění starověkého Řecka. malířství. ilustrace - - Labyrint světa a ráj srdce. mince. Fresky = nástěnné malby. užité umění - šperky, pečetítka, řezby do slonoviny, gemy= reliéfy v drahých kamenech, hrnčířství, fajáns = keramika s bílou aj. glazurou Toto písmo bylo používáno cca mezi lety 1500 a 1200 př. n. l. a geograficky pokrývalo nejen ostrov Kréta, ale také jižní část kontinentálního Řecka. (DJ) M 11 Malířství Malířství je jedním z mnoha oborů výtvarného umění. Těch oborů je nesčetně mnoho, ale například mezi ně patří sochařství či grafika

Dějiny starověkého Řecka - Dějepis - Referáty Odmaturu

 1. 1.1 Charakteristika a rozdělení řecké výchovy. Řecké kmeny, které ve 2. tisíciletí př.n.l. osídlily balkánský poloostrov, vytvořily vyspělou kulturu a umění, která se svou dokonalostí stala základem celé evroé vzdělanosti.. Humanismus řeckého typu představoval ohromný pokrok, přestože byl podmíněn a omezen otrokářským řádem
 2. Do starověkého Řecka zasazuje hru mozaikové pozadí a řecké písmeno D. Médeiin pohled plný děsu se upírá na blyštící se dýku v její ruce, potřísněnou krví vlastních dětí, které jí leží u nohou
 3. Inzerát Poklady Starověkého Řecka-obrazový průvodce v okrese Hlavní město Praha, cena 590Kč, od Kupsbazar na Sbazar.cz. Popis: Prodám knihu Poklady Starověkého Řecka - nejkrásnější řecké pamětihodnosti - obrazový průvodce po historických památkách, Stefano Maggi, Cristina Trosová, vyd. Ikar, 1.vyd., 2005, 608 stran

DUMY.CZ Materiál Kultura starověkého Řecka - malířství ..

 1. Dále vázové malířství a řecké sochařství, které představuje vrchol starověkého umění. Některé památky jsou výborně zachovalé, jiné méně. Ale vejdete-li do jakéhokoli chrámu, který má zachovalých alespoň pár sloupů, naprosto vás odzbrojí a ohromí
 2. Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Umění krétsko-mykénské kultury a starověkého Řecka. Umění Etrusků, starověkého Říma a raně křesťanské umění. Románské umění v Evropě a v českých zemích. Gotika v Evropě (charakteristika gotické architektury, katedrála; sochařství, malířství - druhy
 3. Dějiny starověkého Řecka jsou dějinami národa, který vytvořil skutečný civilizační zázrak. Natolik se pozdvihnul nad úroveň ostatních národů, že je to až k neuvěření. Kniha nás provede počátkem historie Řeků až k jejich porážce od Římanů a jejich začlenění do římské říše
 4. Klasicismus- charakteristika Vyznačuje se obdivem ke klasickému umění starověkého Řecka a Říma. Majestátnost, jednoduchost a morální důstojnost. Nejtypičtější představitel je Jacques-Louis David. V architektuře a nábytkářství se uplatňuje bohatá ornamentálnost. V lecčems se prolíná s empírem

Tato etapa vývoje starověkého Egypta se vyznačuje především stavbou monumentálních hrobek, Vysoká hustota osídlení Řecka se také zde stala podnětem k zámořským výpravám, sochařství a malířství. Úspěchy dosažené Helény v těchto oblastech tvořily základní kameny pro pozdější další rozvoj umění 146 př. m. l. - vyvrácen Korint, zničeno Řecko, zůstal pouze Apollonův chrám, konec dějin samostatného Řecka . Kultura starověkého Řecka: Antropomorfní božstvo. Sídlilo na Olympu (hlavní - Zeus) Stavěny chrámy zasvěcené bohům, divadla a stadiony (Olympie - Diovi, Delfy - Athéna a Apollon - věštírna) Jazyk a.

6 Architektura a stavitelství antického řecka

Pařížská škola. Vývoj malířství po 2. sv. válce. Tisk z plochy. 24. Malířství a architektura po 2. sv. válce. Textilní techniky. 25. Předválečný a poválečný surrealismus. Vývoj českého umění po 2. světové válce. Postmodernismus v architektuře, malířství a sochařství. Nové malířské techniky K tematickým oblastem patří egyptské umění, antická sbírka z doby starověkého Řecka a Říma, exponáty městské a regionální historie, užitné umění, malířství 20. století, sbírka 30 000 mincí ze všech epoch a také muzeum dětí a mládeže Kategorie: Dějepis Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka stručně seznamuje s dějinami starověkého Řecka.Formou odrážek charakterizuje jednotlivá období. Helénistické období se zaměřuje na historický vývoj v Athénách a Spartě, i průběh válek

dějepis.co

Jaký byl ideál krásy v pojetí starověkého Řecka? Jak působí barva nebo tón na naši duši? Kniha umění 1000 mistrovských děl malířství 1300 - 1850 Christiane Stuckenbrock, Barbara Töpper Výhody Herkula: stručný shrnutí (mýty starověkého Řecka) Starověké řecké a starověké římské civilizacejsou považovány za kolébku evroé kultury. Literatura z času, uchovaný v mýtech a legendách, ručně psané svitky a řekl, že seznamy se promítly prakticky všechny druhy umění - malířství, sochařství. Creatio - Starověké malířství (2. část) Dobrý den, milí snílci. Máme tady první čtvrtek měsíce dubna. A na ten jsem měla naplánovanou druhou část informací o starověkém malířství. Řecko. Z výtvarného umění starověkého Řecka se toho dochovalo velice málo. Mnohé deskové obrazy, mozaiky a nástěnné malby. AEB_110 ELF Evroá metodologická studia pro archeology I- metody prospekce AEB_11 Architektura a sochařství Starověkého Řecka Posledním jmenovaným sloupovým řádem je řád korintský. Jak už napovídá název, tento řád pochází pravděpodobně z Korintu. Jeho nejvýraznějším znakem je bohatě zdobená sloupová hlavice, která má tvar kalichu, zdobeného dvojitou řadou lístků, z kterých vyrůstají voluty

Tyto znalosti se později přenesly do starověkého Řecka, kde malířství, vedle sochařství a stavitelství, dosáhlo vysoké úrovně. Římská říše pak v době svého rozmachu tyto znalosti dále rozšiřuje společně s poznatky o všeobecně potřebném materiálu a současně se rozšiřuje i škála barev Umělecké slohy ve středověku (malířství, sochařství, architektura, charakteristika a zástupci) Středověká vernakulární literatura (postupný rozvoj, vztah k latinské literatuře, středověké překládání) Jazyk a kultura starověkého Řecka - návrhy témat diplomových prací.

2/ Umění starověkého Egypta. 3/ Kultury Mezopotámie. 4/ Předřecké kultury egejské oblasti: Kréta a Mykény. 5/ Charakteristika umění antického Řecka. 6/ Kultura Etrusků a umění antického Říma. 7/ První umělecké památky křesťanské antiky a charakteristika byzantského umění Rokoko v malířství - tématika, formát, styl (Watteau, Boucher, Fragonard), v sochařství a uměleckém řemesle (porcelán) výzkumné expedice za památkami starověkého Řecka v 18. století, J. J. Winckelmann a jeho mravní koncept antického umění (vznešené jednoduchosti a tichá velikosti). a) dadaismus - dada=dětské žvatlání, reakce na nesmyslný svět, literatura bez obsahu b) surrealismus - nadrealismus, hledání nové reality, fantastična, umělec tvoří podvědomě, nesnaží se o racionalitu, vliv snů, halucinací (i experimentů s drogami), je spjat s psychoanalýzou S. Freuda (S. Dalí, J. Miró, J. Gris) c) kubismus - v malířství rozklad jevů na.

PPT - Starověké ŘECKO PowerPoint Presentation, free

Význam antického Řecka pro evroou kulturu a vzdělanost. 5. Umění Apeninského poloostrova. Etruské umění. Periodizace starověkého Říma, historické souvislosti. Architektura (druhy staveb, znaky, urbanismus, významné památky). Sochařství a malířství. Divadlo v antickém Římě. Římské právo Zdi byli malovány čistě jen ornamenty aby se malby s jednotila s architekturou. Pokud byli malovány zátiší, epické výjevy nebo něco podobného byla malba vytvořena stylem i technikami starého Řecka. Doba Říma vedle k rozvoji malířství ale ne k velkému, ale přisuzuje se jim tzv. impresionistická technika

Antika - Řecko - Dějiny uměn

Literatura starověkého Řecka a Říma. Základ vzdělanosti celé Evropy. Z latinského slova antiquaes = starý věk, starobylost. Novodobé označení pro starověké období. První památky od 8.stol.př.n.l. - - - Ř E C K O - - - 3 hlavní období - Archaické, Attické, Helénistické Koupit Koupit eknihu. Výpravná ilustrovaná publikace nabízí erudovaný rozbor historických, archeologických a kulturních rozměrů civilizace, která hrála v utváření naší moderní kultury větší roli než kterákoli jiná - znovuzrození antiky ( kultura starověkého Řecka a Říma) - víra v člověka, jeho schopnosti a dovednosti (v gotice byla víra v Boha) renesance zvládali často na skvělé úrovni několik oborů činnosti současně: astrologie, poezie, malířství, sochařství,. Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Řecka z období po řecko-perských válkách. Obsah či rozsah předkládaných informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani nejnutnějším minimem informací s ohledem na danou vzdělávací oblast

Identita, kterou chce zobrazovat a komunikovat, má aspekty zbožňování a odkazuje na starověké Řecko. Na zlatý věk Periklův 5. století př. n. l., v Aténách. Jak to tedy dělá? Zaprvé, proporce těla dodržují kanonická pravidla, Ta jsou znázorněna na soše dnes nazývané Doryphoros od Polykleita ze starověkého Řecka Konstruktivní tendence v umění starověkého Egypta a v architektuře empíru a rokoka. 3. Expresivní tendence v umění starověké Mezopotámie a v umění expresionismu a fauvismu. Předmětné tendence v umění antického Řecka a v sochařství a malířství realismu ve 2. pol.19. st. 6. Předmětné tendence v umění antického. Tento pracovní list je vytvořen pro získání základních znalostí o barokním malířství (znaky, náměty, představitelé). Motivace a úvod do kapitoly o umění starověkého Řecka. 6. Mykénská kultura . Pracovní list je vytvořen pro získání přehledu o mykénské kultuře. 6 -malířství, sochařství a literatura ve světě a u nás-prokletí básníci-Březina, Hlaváček . 6. Fauvismus-malířství-životopisné romány o malířích tohoto směru . 7.Futurismus-malířství, sochařství,-literatura v Itálii a v Rusku (Marinetti, Majakovskij) 8. Dadaismus-malířství, ready made-literatura - mechanický. Cesta ke stránce. Titulní stránka / ; Kurzy / ; FILOZOFICKÁ FAKULTA / ; Ústav archeologie a muzeologie / ; Oddělení klasické archeologie / ; Základní kurzy (doporučeno pro Bc. studium

Výtvarná výchova - Dějiny výtvarného umění - Starověk

Doporučuji množství krátkých filmů na internetu o dějinách starověkého Řecka. Např. seriál KOMPAS ČASU, který běžel na DÉČKU. 7. třída. Gotická kultura. Vznik - 12. století ve Francii. V Čechách - polovina 13. stolet 4) Umění starověkého Egypta 5) Umění starověké Mezopotámie 6) Umění starověkého Řecka 7) Umění starověkého Říma 8) Předrománské a románské umění 9) Gotické umění ve světě a u nás 10) Renesanční architektura, sochařství ve světě a u nás 11) Renesanční malířství ve světě a u ná Po několika měsících jedna dvě návštěvy denně, žádný komentář. O téma nebude zájem případně je chyby v propagaci, lidé se zajímají o jiné části. Místo malířství starověkého Řecka, je zajímá hudba starověkého Říma... Zkuste mírně změnit téma, využít sociální sítě Přečíst si str. 77 - 79 Kultura starověkého Řecka + otázky žlutý rámeček. Udělat zápis do sešitu - modrý rámeček str. 79, nadpis Řecká kultura, doplnit u malířství (amfora, vysvětlit), sochařství (mramor, bronz, sochy sportovců, bohů), architektura ( chrámy, divadla, stadiony, tržnice), divadlo (na počest boha Dionýsa, tvar půlkruhu, stupňovité, herci.

francouzské žánrové malířství (Jean-Baptiste Simeon Chardin, Jean-Baptiste Greuze - venkovská dramata) Klasicismus a vědecký zájem o antiku (rozlišování Řecko a Řím), vykopávky v Herculaneu, výzkumné expedice za památkami starověkého Řecka v 18. století, J. J. Winckelmann a jeh

Arabeska (architektura) – Wikipedie
 • Čelní sklo fabia bazar.
 • Štípance u dětí.
 • Www ulozot.
 • Disociační konstanta kyseliny sirove.
 • Forqueen.
 • Pdf to rgb.
 • Klobouk bílá paní výroba.
 • Duchovní význam prstů.
 • Pokladnička domácí výroba.
 • Apetit predplatne.
 • Sas software download free.
 • Lovci pokladů 2 online.
 • Santa anna noha.
 • World of warcraft lich king.
 • Po materske nechci do prace.
 • Jessie j domino.
 • Wurzburská škola.
 • Zatemňovací závěsy růžové.
 • Berkelium.
 • Obraz papyrus.
 • Vitamín štěstí.
 • Eyes wide shut youtube.
 • Pánský pásek gucci.
 • Zednicke lepidlo.
 • Portal regiojet cz nastaveni.
 • Jasno polojasno oblačno zataženo.
 • Thomas alva edison referat.
 • Hackovany andel navod.
 • Komín pro plynový krb.
 • Předpověď počasí bulharsko rila.
 • Nejlevnější wifi router.
 • Jehněčí kýta na grilu.
 • Bartošův seznam židů.
 • Jaký postřikovač.
 • Kajutové čluny.
 • Philips sonicare airfloss ultra hx8331 01 test.
 • Rok 2004 v čr.
 • Domácí rohlíky bez pekárny.
 • Dvd ripper.
 • Olej do koupele nivea.
 • Zajíc africký.