Home

Měrné skupenské teplo tání olova

Měrné skupenské teplo tání Úloha číslo: 457 Led o hmotnosti 1 kg a počáteční teplotě 233,15 K jsme za atmosférického tlaku zahřívali tak dlouho, až se všechen proměnil ve vodu o teplotě 323,15 K. Na celý tento děj se spotřebovalo 628 kJ tepla Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia), respektive představuje množství tepla vyvolávající u kilogramů hmotnosti látky změnu teploty : =. Měrná tepelná kapacita je mírně teplotně závislá, proto je nutné. Teplota tání. Měrné skupenské teplo tání Pokud je látka amorfní, skupenské teplo tání je malé. V tabulce 8-4 uvádíme měrná skupenská tepla tání a teploty tání pro několik látek. Tlak syté páry nad pevnou látkou je sice podstatně menší než nad kapalinou, zůstává však nenulový..

MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ (l t) l t = L t /m jednotka: J.kg-1 pro různé látky je různé, hodnoty najdeme v tabulkách. fyzikálních podmínek je pro danou krystalickou látku dané hmotnosti teplota tání rovna teplotě tuhnutí a skupenské teplo tání rovno skupenskému teplu tuhnutí. Měrné skupenské teplo vody je pom ěrn ě velké: • Sníh na ja ře odtává pomalu (pokud do n ěj neprší). • Kv ůli zahnání žízn ě se nemá jíst sníh (nebezpe čí umrznutí). Př. 3: Ur či, kolik tepla je pot řeba k roztátí 2 kg olova o teplot ě 20 C°. tt = °327 C , 23000J kg-1 lt = ⋅ , c = ⋅ ⋅129J kg K-1 -1 Tomuto teplu říkáme měrné skupenské teplo tání (tuhnutí) a označujeme jej l t. l t nám říká, kolik tepla je potřeba ke změně skupenství 1 kg dané látky, jedná se tedy o konstantu vlastní konkrétní látce. Pokud chceme znát teplo Q nutné ke změně skupenství celého tělesa, vynásobíme l t hmotností m měrné skupenské teplo l - J/kg teplotní sou činitel odporu α - K-1. 181 hustota ρ [kg/m 3] sklo 2210 ÷ 2590 ocel 7800 mosaz 8300 ÷ 8600 měď 8960 měrné skupenské teplo tání [kJ/kg] led 333,7 . 183 PŘEHLED RADIOAKTIVNÍCH ZÁ ŘIČŮ POUŽÍVANÝCH P ŘI M ĚŘ ENÍ i z o t o p polo čas rozpadu [roky] ty teplo tání ledu je 334 kJ kg⋅-1, m ěrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1.Měrné skupenské teplo vypa řování vody p ři teplot ě 100 °C je 2,26 ⋅ 10 6 J⋅kg - 1

Měrné skupenské teplo tání — Sbírka úlo

Určete a) skupenské teplo tání daného množství látky, b) měrné skupenské teplo tání této látky. K ohřátí určitého množství vody z teploty 0 °C na teplotu 100 °C na elektrickém vařiči bylo třeba doby 15 min. Pak za dobu 81 min se všechna voda přeměnila v páru. Určete měrné skupenské teplo varu vody Kov: Bod tání, teplota tání: Antimon: 630 °C: Bronz manganový: 865 - 890 °C: Bronz, hliníkový: 600 - 655 °C: Cín: 232 °C: Fieldův kov: 62 °C: Hliník. Měrné skupenské teplo tání mosazi je l t = 159,7 kJ.kg-1 7. Mosazné těleso o hmotnosti 1 kg přijalo teplo 441 980 J, v důsledku čehož se část mosazi s hmotností 500 g roztála

Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme l t jednotky J/kg, kJ/kg Příklad: Teplota tání ledu je 0. Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme lt jednotky J/kg, kJ/k l V = Q : m l t ( j/kg ) - měrné skupenské teplo tání ( tuhnutí ) l V ( j/kg ) - měrné skupenské teplo var Měrné skupenské teplo tání l t je teplo, které přijme 1kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže teploty : voda l t = 340 kJ/kg. o C (hodnoty v MF tabulkách) Při změně skupenství nedochází ke změně teploty do té doby, než všechna látka změní skupenství.. t - měrné skupenské teplo tání (teplo nutné k roztátí 1 kg látky zahřáté na teplotu tání). Jednotka: J / kg Q L t ml t l t m = 1 kg t t m = 1 kg t t. Př. 9: Urči, kolik tepla je potřeba k roztátí 500 g olova o teplotě 20 °C. Př. 10: Jaký je rozdíl mezi skupenským teplem tání a měrný

Měrná tepelná kapacita - Wikipedi

 1. Q = teplo přijaté (odevzdané) tělesem hmotnosti m při změně skupenství (materiál tělesa má měrné skupenské teplo l). PŘ: Spočti teplo potřebné k roztání 7 kg ledu, jehož původní teplota je -15°C. (úvaha: výpočet musím rozdělit na ohřev ledu -15°C->0°C a na tání ledu) 1. část: Ohřev ledu (-15°C)-> led (0.
 2. Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme l t jednotky J/kg, kJ/kg Příklad: měrné skupenské teplo.
 3. Skupenské teplo tuhnutí je množství tepla, které je zapotřebí odebrat kapalině, aby se změnila na pevnou látku téže teploty Výpočet L t = m . l t L t skupenské teplo tání m hmotnost tělesa l t měrné skupenské teplo tání
 4. - skupenské teplo tání = teplo, které dodáme pevné látce zahřáté na teplotu tání, aby změnila své skupenství na kapalné - značka: L t - jednotka: J - výpočet: L t = m . l t m - hmotnost látky; l t - měrné skupenské teplo tání. Př.: Jaké skupenské teplo tání musíme dodat 10 kg ledu, aby se všechen přeměnil na vodu

8.3 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

 1. Podobně jako v úloze Tavení olova vyjdeme z Clausiovy-Clapeyronovy rovnice ve tvaru \[\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l_{t}}{T(V_{kg2}-V_{kg1})},\] kde p je vnější tlak, T teplota tání, l t měrné skupenské teplo tání ledu, V kg1 objem jednoho kilogramu ledu a V kg2 objem jednoho kilogramu vody.. Objemy V kg1 a V kg2 neznáme. Můžeme je ale vyjádřit pomocí hustoty ρ l.
 2. Měrné skupenské teplo sublimace l s je definováno vztahem. kde L s je skupenské teplo sublimace přijaté pevným tělesem o hmotnosti m při sublimaci za dané teploty. Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, při které pevná látka sublimuje. Např. pro led při teplotě 0 °C je l s = 2,8 MJ kg-1
 3. Určete měrné skupenské teplo tání olova. Řešení úlohy č. 4. Měrné skupenské teplo tání olova je l t = L t /m = 11,25 kJ / 0,5 kg = 22,5 kJ/kg. Hodnota teploty tání není pro výpočet měrného skupenského tání potřebná. Úloha 5
 4. Videonávod výpočtů tepla skupenské změny z pevného na kapalné skupenství a naopak. Součástí jsou úkoly k zamyšlení a 4 příklady
 5. 10)Vyjmenuj všechny změny skupenství, u kterých je nutné látce dodávat (odebírat) teplo. 11) Rtuť má měrnou tepelnou kapacitu 0,14 kJ/kg°C, teplotu tání přibližně - 40 °C, měrné skupenské teplo tání 12 kJ/kg, teplotu varu 357 °C a měrné skupenské teplo varu 290 kJ/kg. Urči, kolik tepla se uvolní
 6. Těleso o hmotnosti m a teplotě tání přijme skupenské teplo tání Lt a přemění se na kapalinu téže teploty. Pro různé materiály se tato veličina mění zavádíme měrné skupenské teplo tání lt Chceme-li pevnou látku hmotnosti m o teplotě t1 přeměnit na kapalinu o teplotě t2 musíme dodat teplo

Tání a tuhnutí - FYZIKA 00

 1. teplo tání Q l t m, kde l t je měrné skupenské teplo tání., jednotkou je J.kg-1. Je to množství tepla, které je nutné dodat 1 kg pevné látky, aby se přeměnila na kapalinu téže teploty. Teplota zůstává během přeměny konstantní. Tuhnutí představuje změnu kapalného tělesa na pevné těleso. Je to proces opačný k tání
 2. Měrné skupenské teplo sublimace l s je definováno vztahem. kde L s je skupenské teplo sublimace přijaté pevným tělesem o hmotnosti m při sublimaci za dané teploty. Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, při které pevná látka sublimuje. Např. pro led při teplotě 0 °C je l s = 2,8 MJ kg-1
 3. l V = Q : m l t ( j/kg ) - měrné skupenské teplo tání ( tuhnutí ) l V ( j/kg ) - měrné skupenské teplo varu. Zpět na začátek stránky . 11. Elektrické jevy. I = U / R U ( V ) - elektrické napětí. R = U / I.
 4. Olovo začali lidé používat již v dávnověku, protože jeho rudy jsou poměrně dobře dostupné. Kdy a kde bylo olovo získáno poprvé není dosud známo, nejstarší dochovaný předmět pochází z období mezi lety 3000 př. n. l. a 2000 př. n. l. a byl nalezen v Malé Asii.V poslední době se projevuje snaha o co největší omezení využívání olova a jeho slitin pro výrobu.
 5. Během tání látka přijímá teplo, které se nazývá skupenské teplo tání L t. Skupenské teplo tání vztažené na jeden kilogram je měrné skupenské teplo tání l t Měrné skupenské teplo tání je teplo (energie), která se musí dodat jednomu kilogramu pevné látky, aby se rozpustila v kapalinu téže teploty
 6. Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka L t Veličina J Nedochází při něm ke změně teploty tělesa, ale jedná se o změnu skupenství. Lt m lt l t je měrné skupenské teplo tání/tuhnutí určené experimentálně pro každý prve

a měrné skupenské teplo tání olova je 23 kJ.kg-1. (350 m.s-1) 5. V elektrické peci o účinnosti 62% byl roztaven kovový šrot o hmotnosti 5 t. Urči, jakou energii je třeba při tomto ději odebrat ze sítě. Počáteční teplota šrotu je 16 °C, teplota tání 1300°C, měrná tepelná kapacita šrotu je 460 J.kg-1.K-1 a. Teplota tání olova 327°C, měrné skupenské teplo tání olova je 22,60 KJ.Kg-1, měrná tepelná kapacita olova je 0,129 KJ.Kg-1.K-1 a látka do které střela narazí odebere část energie = 7 Tání a tuhnutí Při tánílátka p řijímáteplo, p řituhnutíodevzdává teplo svému okolí. Teplo, kterépřijme pevnálátka zah řátána teplotu tání, aby se změnila na kapalinu téže teploty, senazýváskupenskéteplo táníLt. Pro tělesa z různých látek stejnéhmotnosti je skupenskéteplo tánírůzné

Sublimace. Skupenské teplo sublimační . Látka může přecházet z pevného skupenství do plynného i bez tání. Tato změna skupenství se nazývá sublimace. Známe ji např. u sněhu a ledu, který se vypařuje za mrazivého suchého počasí. Zmrzlé prádlo uschne. Jiným známým příkladem je jód Skupenské teplo tání - teplo, které příjme těleso již zahřáté na teplotu tání,aby se celé přeměnilo na kapalinu - předpokládá se, že neprobíhají jiné přeměny energií a soustava má stalý tlak - nezávisí pouze na složení látky, ale i na množství - [L t] = J. Měrné skupenské teplo tání Definice: Měrné skupenské teplo tání je teplo, které přijme 1 kg pevné látky zahřáté na teplotu tání, aby se změnil v kapalinu téže teploty. Značka měrného skupenského tepla tání: l t Hlavní jednotka: J/kg - joule na kilogram Měrné skupenské teplo tání některých látek najdeme v tabulkách

Změny skupenství Onlineschool

 1. Určete měrné skupenské teplo tání olova , jestliže při zvětšení vnějšího tlaku na hodnotu se teplota tání zvětšila o hodnotu (). Olovo táním zvětší svůj objem o 3,4% (tj. ). Hustota olova v pevném stavu je
 2. Teplota tání závisí na druhu látky a na okolním tlaku. Při tání látka přijme teplo, při tuhnutí naopak látka odevzdává teplo svému okolí. Měrné skupenské teplo l t je teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty. L t m lt Skupenské teplo tání a tuhnut
 3. Měrné skupenské teplo tání je teplo, které přijme 1 kilogram pevné látky, jestliže se za teploty tání celý přemění na kapalinu téže teploty. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Měrné skupenské teplo tání Merné skupenské teplo topenia. Změny skupenství výsledky
 4. Určete výslednou teplotu soustavy po vytvoření rovnovážného stavu. Měrné skupenské teplo kondenzační vodní páry při teplotě 100°C je 2,26 MJ* kg-1, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ* kg -1 a měrná tepelná kapacita vody 4180 J* kg -1 * K -1 (jedničky jsou v horním indexu)
 5. měrné skupenské teplo tání. Měrné skupenské teplo tání značíme l t. Tání látek [° C] Při teplotě tání přestává růst teplota. Veškeré dodávané teplo se spotřebovává na přeměnu skupenství. Teplota tání Další Q = m l t Seznam kapito
 6. Měrné skupenské teplo tání ledu pak určíme z rovnice (4) jako L = (m1 +m2)cv +K M (tp tk) cv(tk 0): (5) Hmotnost M je hmotnost neroztálého ledu. Proto led vážíme na savém papíře a před přesunutím ledu do kalorimetru jej osušíme tímto papírem a zvážíme ho, abychom věděli co máme odečíst z předešléh
 7. Skupenské teplo tání. Skupenské teplo tání je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu. Teplo, které přijme jeden kilogram látky, se nazývá měrné skupenské teplo tání..

Jak vypočítat tenhle příklad z fyziky-měrné skupenské teplo tání Led o hmotnosti 1,0 kg a teplotě tání 0 stupňu celsia nasypeme do vody o hmotnosti 1,0 kg a teplotě 100 stupňu celsia. Roztaje všechen led? Proveďte diskusi s výpočtem. Moc prosím o radu jak na to. Další informac 6) Jak se změní vnitřní energie tělesa z olova o hmotnosti 1,5 kg, která má teplotu tání, jestliže se přemění z pevného skupenství v kapalné o téže teplotě? Měrné skupenské teplo tání olova je 22,6 k J∙kg−1. m = 1,5 kg l t = 22,6 k J∙kg−1= 22,6∙103J∙kg−1 ∆U = ? (J lt - měrné skupenské teplo tání - vztaženo na 1 kg, jeho hodnota je pro danou pevnou látku uvedena v tabulkách Lt = m.lt lt = 334kJ/kg voda (led) Př. Vypočítej, kolik tepla se dodá ledu o teplotě -10°C, aby změnil skupenství na vodu o teplotě 25°C Seznam kapitol Dodané teplo [J] Množství tepla, které musíme 1 kg látky dodat, aby došlo k celkové změně na kapalné skupenství, nazýváme měrné skupenské teplo tání. Měrné skupenské teplo tání značíme lt . Tání látek Teplota [°C] Při teplotě tání přestává růst teplota Předpokládejme, že při nárazu střela neodevzdala žádnou energii okolí. Počáteční teplota střely je 27 °C, teplota tání olova 327 °C, měrná tepelná kapacita olova je 129 Jkg-1K-1 a měrné skupenské teplo tání olova 23 kJkg-1. [350 ms-1] 4. V elektrické peci o účinnosti 62% byl roztaven kovový šrot o hmotnosti 5 t

Bod tání kovů, teplota tání, tavná teplota kovových prvků

skupenské teplo tání na jednotku hmotnosti [J.kg-1] Δh m: hmotnostní podíl látky účastnící se fázové změny [-] Skupenské teplo je z hlediska lidské zkušenosti méně známé než teplo citelné. Akumulátory skupenského tepla mají výhodu ve vyšší tepelné kapacitě, takže může být redukován objem a hmotnost. Jak vypočítat tenhle příklad z fyziky-měrné skupenské teplo tání - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jak vypočítat tenhle příklad z fyziky-měrné skupenské teplo tání. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích Skupenství Jirka Brabenec David Fousek Ondra Holoubek Kamil Chváta

Teplota varu vody za vysokého tlaku — Sbírka úloh. a následnou integrací v mezích od p 0 (atmosférický tlak) do p v (vnější tlak) u tlaku respektive od T 0 (klasická teplota varu) do T v (hledaná teplota varu) u teploty; měrné skupenské teplo varu i obě hustoty budeme pokládat za konstantní, a proto je můžeme vytknout před integrál) Určete měrné skupenské teplo tání ledu. Pak teplota začne opět růst, ovšem strmost křivky v intervalu teplot 0 . Hodnoty v tabulce jsou v mnoha případech jen přibližné, mohou se od skutečnosti lišit v závislosti na fyzikálním stavu látky Teplota střely při dopadu je 27 °C, teplota tání olova je 327 °C, měrné skupenské teplo tání olova je 22,6 kJ.kg-1, měrná tepelná kapacita olova je 0,129 kJ. kg-1.K-1. Předpokládejte, že ocelová deska nepřebírá žádné teplo. 23. Je známo, že měrné skupenské teplo vypařování klesá s rostoucí teplotou

Skupenské změny - vyřešené příklad

Měrné skupenské teplo tání ledu je 332 kJ × kg-1. Tepelnou kapacitu nádoby neuvažujte. 2, Za určitých podmínek lze vodu přechladit až na teplotu -10 °C, přičemž zůstává v tekutém stavu. Jaká hmotnost ledu vznikne z hmotnosti 1,20 kg takto přechlazené vody, jestliže vhozením kostky ledu způsobíme její ztuhnutí?. Skupenské teplo L se v některé literatuře také nazývá teplo fázové přeměny.Skupenské teplo je teplo, které homogenní těleso přijme nebo odevzdá při změně skupenství. Jednotkou je 1 joule, značka J. Uvedeme obdobně jako u tepelné kapacity definici měrného skupenského tepla a molární skupenské teplo Měrné skupenské teplo tání ledu je 332 kJ kg-1. Tepelnou kapacitu nádoby neuvažujte. 3.158 Za určitých podmínek lze vodu přechladit až na teplotu -10 C, přičemž zůstává v tekutém stavu. Jaká hmotnost ledu vznikne z hmotnosti 1,20 kg takto přechlazené vody, jestliže vhozením kostky led Vypočtěte měrné skupenské teplo tání mosazi, pokud víte, že na roztavení daného předmětu třeba 267 kJ tepla. Teplota tání mosazi je 970°C a měrná tepelná kapacita c (mosaz) = 394 J.kg-1K . Výsledek vyneste do grafu. 3. Další příklady ve sbírc

Teplo - Vzorc

•Měrné skupenské teplo tání (definice) Teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty. Značka: lt jednotka: kJ/kg Grafické porovnání měrných skupenských tepel různých látek. Proč se při oblevě zdá být chladněji, i kdy 2 kg ledu o teplotě -7 o C se mají přeměnit na páru o teplotě 100 o C. Kolik tepla je na to potřeba? Používejte konstanty: měrná tepelná kapacita ledu 2,1 kJ.kg-1.K-1, vody 4,2 kJ.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ.kg-1, měrné skupenské teplo varu vody 2260 kJ.kg-1 - měrné skupenské teplo tuhnutí L t - skupenské teplo tuhnutí 6.3. TUHNUTÍ Ochlazujeme-li kapalinu, která vznikla táním krystalické látky, mění se při teplotě tuhnutí na pevné těleso - tuhne. l t - měrné skupenské teplo tuhnutí L t - skupenské teplo tuhnut Skupenské teplo sublimace (Ls) je teplo, přijaté pevným tělesem během jeho sublimace za dané teploty. Měrné skupenské teplo sublimace je teplo, které přijme 1 kilogram látky. Je definováno: , kde je skupenské teplo tání pevného tělesa o hmotnosti . Měrné skupenské teplo sublimace je závislé na teplotě Jaké teplo musíme dodat 200 g olova o teplotě 25(C, aby začalo tát ? Teplota tání šrotu je 1300˚C , měrná tepelná kapacita 460 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tání 82 kJ/kg. Kolík kWh bylo při tavení odebráno z el.sítě ? ( 1 500 kWh ) Vzduch o teplotě 25˚C a objemu 3 m3 obsahuje 42 g vodní páry..

měrné skupenské teplo tání preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch Určete na základě experimentu měrné skupenské teplo tání ledu. Výsledek porovnejte s ta-bulkovou hodnotou. Počítač, USB teploměr Go!Temp, kádinka 250 ml, pěnový pohárek, váha, teplá voda, odměrný válec 100 ml, papírové ubrousky či ručníky, kostky ledu Během tání je teplo pohlcováno tajícím tělesem Skupenské teplo tání tělesa L t (angl. latent heat) dodáme-li tělesu teplo L t, celé roztaje, aniž by se jeho teplota nějak změnila (latentní = skryté teplo) [L t] = J Měrné skupenské teplo tání látky l t dodáme-li 1 kg látky teplo L t, roztaje, aniž by změnila teplotu [l t] = J.kg-1 Při tuhnutí těleso uvolňuje teplo L

Změny skupenstv

Tání a tuhnutí teplota tání tt skupenské teplo tání Lt (teplo, které těleso o hmotnosti m z krystalické látky p řijme p ři teplot ě tání, aby se p řem ěnilo v kapalinu téže teploty) měrné skupenské teplo tání lt t [] J kg 1 t t L l l m = = ⋅− Opa čný d ěj tuhnutí skupenské teplo tuhnutí L Vzorec počítá s měrnou tepelnou kapacitou c a Wikipedia prozradila, že u olova odpovídá 129 Jkg-1 K-1.Proměnná t t je teplota tání olova, dle Wikipedie 600,6 K. Počáteční teplotu t 0 známe, jen ji převedeme na Kelviny: 293,15 K. Měrné skupenské teplo tání olova (L)jsme také našli na internetu: 22 600 Jkg-1.Ale opět tam překáží hmotnost

Teplo - Jihlavsk

Vypočtěte měrné skupenské teplo tání olova, jestliže se při zvýšení tlaku o (p = 1,0∙105 Pa zvýší teplota tání o (T = 0,008 K a jestliže při tání zvětší olovo objem o 3,4 %. Hustota olova v pevném skupenství je při dané teplotě ( = 11200 kg∙m3 Zatímco určování měrného skupenského tepla tání ledu (resp. tuhnutí vody) bývá poměrně běžným praktickým úkolem středoškoláků, měrné skupenské teplo varu často zmiňujeme pouze teoreticky. Tento experiment umožňuje jeho snadné a poměrně přesné určení v čase ne delším než 15 minut Měrné skupenské teplo tání: Při zahřívání pevné látky na teplotu tání se zvyšuje kinetické energie částic látky. Při dodávání tepla látce, která dosáhla teploty tání, se teplota látky nezvyšuje dokud všechna látka neroztaje - teplo se mění na potenciální energii částic

Přeměny skupenství :: Fyzika Maršovsk

Změna teploty tání ledu — Sbírka úlo

Video: Sublimace a desublimace Eduportál Techmani

Vyberte správná tvrzení, víte-li, že: měrné skupenské teplo tání ledu při 0°C je 334 J.g-1, měrné skupenské teplo vypařování (varu) je při 100°C 2256 J.g-1, měrná tepelná kapacita vody (v rozsahu teplot 0°C a (100°C) je přibližně 4200 J.kg-1.K-1 A) k ohřátí vody z 0°C na 100°C je třeba méně tepla než k. Tělesná teplota je označení pro přirozenou teplotu každého organismu, při které dochází k jeho normálnímu fungování. Každý živočišný druh má trochu jinou tělesnou teplotu. Ta závisí na tělesné stavbě, metabolismu, životním prostředí a dalších faktorech. Normální tělesná teplota u člověka je 36,0 až 36,9⁰C Zatímco led taje, přijímá skupenské teplo tání z okolí struny a teplota v tomto místě klesne značně pod 0 °C. Toto způsobí, že voda, která je nyní nad strunou a už není pod zvýšeným tlakem, znova zamrzne. Tím se uvolní skupenské teplo tání a teplota v okolí tohoto místa se opět zvýší na 0 °C Skupenské teplo tání (L t) je teplo (energie), které musíme dodat tělesu z pevné látky zahřátém na teplotu tání, aby se přeměnilo na kapalinu stejné teploty; Skupenské teplo tání (L t) závisí na: druhu látky => Měrné skupenské teplo tání l t (kJ/kg) hmotnosti m (kg

 • Typografické pojmy.
 • Country quiz.
 • Rodina bloch bauer.
 • Koralína a svět za tajnými dveřmi beldam.
 • Francie počet obyvatel 2019.
 • Kdy sázet ovocné stromy na podzim.
 • Lukapelet.
 • Měňavka bahenní.
 • Kamnářství praha.
 • Gabriela sabatini parfém miss gabriela.
 • Comedy club účinkující.
 • Velššpringršpaněl chovatelská stanice.
 • Directx 12 amd.
 • Jak fotit mesto.
 • Mravenci kniha.
 • Mravní síla.
 • Hlávkový salát s mlékem.
 • Geneva show 2019.
 • Vílí jména.
 • Roseč u jindřichova hradce.
 • Vitrina na auticka.
 • Gin beefeater.
 • O2 lokalizace telefonu.
 • Jak se pozna infekce plodove vody.
 • Kokosové zákusky.
 • Kanárské ostrovy bezpečnost.
 • Červený pupínek v ústech.
 • Knihkupectví pf upol.
 • Csgo glock fade.
 • Sál praha.
 • Alergologie praha 4.
 • Mangrove prodej.
 • Fenix praha.
 • Bílá plomba hrazená pojišťovnou 2018.
 • Thor heyerdahl děti.
 • Prezentace o youtube.
 • Koenigsegg regera model.
 • Výtahy norma.
 • Nejčastější příčina úmrtí dětí do 18 let.
 • Nejlepší rizoto bez masa.
 • Hard rock hotel.