Home

Vedlejší věty pracovní list pdf

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - vedlejší věty

 1. Pracovní list - vedlejší věty. DUM číslo 130999. Nová zaměří se zvláště na vedlejší věty a blíže je určí. Využijí znalostí o jazykové normě při tvorbě jazykových projevů. Klíčová slova: vedlejší věty,.
 2. věty řídící; bývá připojena spojkami -li, kdyby, jestliže, když , nap ř.: Kdyby všichni lidé na sv ětěměli dobrou v ůli, nebylo by zhoubných válek. Když mi vyhovíš, ud ěláš mi radost
 3. PROCVIČOVÁNÍ VĚT VEDLEJŠÍCH - PRACOVNÍ LIST znamená rozlišit větu hlavní vedlejší pomocí správné otázky a určit druh věty vedlejší. Samozřejmostí je označit přísudky vlnovkou, zakroužkovat spojovací výraz a nadepsat zkratkami věty hlavní a vedlejší. Jen podotýkám - nebudete tam mít vedlejší vět
 4. PRACOVNÍ LIST - druhy vedlejších v ět Dopl ň interpunkci, pravopis a ur či druhy vedlejších v ět: A) Ur či druhy vedlejších v ět p říslove čných: 1. Nebudu-li mít dostatek času nebudu vás již moci trénovat. 2. Jaroslav Hašek se vždy rád vracel tam kde se narodi l. 3. Když ptáci odlet ěl_ nastalou pojednou ticho. 4

Pracovní list - vedlejší věty Zde si můžeš stáhnout materiál k procvičování určování druhů vedlejších vět Pracovní list - vedlejší věty.doc (24,00 kB Pracovní list - vedlejší v ěty Jméno:.. Body:.. Title (10-Vedlejší věty \(PL\)) Author: jana Created Date: 4/9/2012 9:32:01 P Pracovní list na téma: VĚTA VEDLEJŠÍ - podmětná, předmětná, přívlastková III. VĚTA VEDLEJŠÍ PŘÍVLASTKOVÁ Vyjadřuje přívlastek některého podstatného jména věty řídící. Př. Na stole ležel dárek, který mi přivezla Milada. Určuje nebo blíže vymezuje význam tohoto podstatného jména. Většinou stává hned.

Pracovní list č. 1 řešení Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 8. B (vypracovala Jana Bačková) Opakování vzdělávacího celku: Vedlejší věta podmětná a předmětná Vedlejší věty podmětné (ptáme se 1. pádem KDO? CO? a předmětné (ptáme se pád. otázkami kromě 1. a 5. pádu) 1 Pracovní list č. 2 (V.) Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: osmý (8. A) Opakování vzdělávacího celku: Vedlejší věty 1. Rozliš (barevně podtrhni) v souvětích věty hlavní a vedlejší: Řekl, že o tom napíše. Přišel, aby se dozvěděl více. Pozorovali jsme letadlo, jak přistává Pracovní list - vedlejší v ěty - řešení Jméno:.. Body:.. Title (10-Vedlejší věty \(řešení\)) Author: jana Created Date: 4/9/2012 9:32:16 P

Vedlejší věty podmětné a předmětné - pracovní list pro žáky 8.třídy určený k procvičení vedlejších vět podmětných a předmětných - žáci procvičují ústně i písemně, mohou pracovat ve dvojicích a pomáhat si - materiál je určený jak k zápisu, tak i k projekci na tabuli s doplňováním pomocí. Title: ��PRACOVN� LIST Author: x Created Date: 6/16/2011 10:58:10 A Vedlejší věty časové Temporals_tze.pdf: Pracovní list: Dokument ve formátu PDF: 154,88 kB: Přidat komentář. Pracovní list s ekologickou tématikou, vhodný například ke Dni Země ke stažení zde. Prázdninová abeceda. Vytiskněte si obě stránky abecedy nejlépe na tvrdý papír. Pokuste se během prázdnin polepit celou abecedu přírodninami začínajícími vždy na dané písmenko. Pracovní list v pdf verzi ke stažení. 3. Určíme věty hlavní (H) a věty vedlejší (V) 4. U hlavních vět určíme vzájemný poměr 5. U vedlejších vět určíme jejich druh 6. Souvětí graficky zakreslíme - dodržujeme pořadí vět -v první rovině uvedeme všechny věty hlavní v takovém pořadí, v jakém za sebou následuj

• Věty vedlejší, popis, připojovací výrazi, příklady - český jazyk. Posunout na obsah. Sitemap » home » vety hlavni vedlejsi vetny rozbor cesky jazyk » druhy vet vedlejsich Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky Úhly - pracovní list Mgr. Milena Dusová listopad 2011 Matematika - 6.ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Z daných možností vyber jednu správnou odpověď 1. Na kterém obrázku je ostrý úhel? a b c 2. Který z daných úhlů je tupý? α = 105˚ α = 89˚ α = 65 Může se stát i to, že jsou dvě vedlejší věty souřadně spojené a společně závislé na jedné větě hlavní: Ve škole mi řekli, VH že jsem sice neposlušný, VV ale prospěch mám ukázkový. VV. Přestože vedlejší věty mohou na první pohled vypadat nedůležitě (přece jen je můžeme vynechat), opak je pravdou Druhy vedlejších vět. Věta vedlejší může vyjadřovat kterýkoliv člen své řídící věty. Podle toho, který člen vyjadřuje, rozdělujeme věty na

Pracovní list - vedlejší věty Základní škola Sokolská Třebo

Druhy vedlejších vět souhrnně - Typy vedlejších vět - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Opakovací test - velká písmeny, poměry větných členů, vedlejší . věty . 8. VY_32_INOVACE_1_15.pdf (218,2 kB) VY_32_INOVACE_1/16 : Opakovací test - velká písmena, poměry vět vedlejších, souvětí. Na pořadí věty hlavní a vedlejší nezáleží. Jeli na kole, aby dorazili včas. Aby dorazili včas, jeli na kole. _____/_____ Děj vyjádřený přísudkem věty hlavní / děj vyjádřený přísudkem vedlejší věty . 7) Podtrhněte vedlejší věty - příslovečné příčinné rovnou čarou, příslovečné účelové vlnovkou Pracovní listy pro práci ve skupinách po čtyřech. Podtrhni vedlejší věty, pracuj ve skupině, střídejte se: /1/ Lucka nám vyprávěla, kde byla s rodiči na dovolené. /2/ Vzrušeně nám popisovali, co zažili v lese. /3/ Divili jsme se, že se to dalo uskutečnit. /4/ Kdo se včas přihlásil, mohl se zúčastnit soutěže. /5.

DUMY.CZ Materiál Vedlejší věty podmětné a předmětn

Vedlejší věty časové - Digitální učební materiály RV

PRACOVNÍ LIST (Věty hlavní a vedlejší + druhy souvětí) Doplň interpunkci (tzn. chybějící čárky), rozliš věty hlavní a vedlejší a urči, zda se jedná o souvětí podřadné, nebo souřadné. a) V lese Řáholci se udělalo tichoučko doubky si rovnaly pocuchané větve Rumcajs vyšel ze své skrýše a zapískal PRACOVNÍ LIST - VEDLEJŠÍ VĚTA PŘÍVLASTKOVÁ, DOPLŇKOVÁ, PŘÍSUDKOVÁ 1. Podtržené přívlastky nahraďte VV přívlastkovými: př. Dědeček zná mnoho pověstí ze svého rodného kraje. Dědeček zná mnoho pověstí, které pocházejí z jeho kraje. Viděli jsme zajímavý přírodní úkaz Pracovní list - dobrovolné Druhy vět 1. Vytvoř a napiš věty tázací s těmito slovy: 2. Vytvoř a napiš věty rozkazovací s těmito slovy Přines _____ Nechoď _____ Dones _____ 3. Doplň správná znaménka za větami: Dnes přijede babička s dědou __ Co mi asi přivezou __ Kéž by mi dovezli nějaké sladkosti __. PRACOVNÍ LIST 11 PŘÍSLOVEČNÁ URČENÍ 1) Doplň příslovečná určení místa a času: Odstraň vyznačené vedlejší věty ze souvětí a nahraď je větným členem stejného druhu Pracovní listy pro doučování a rozvoj PC dovednos ¡ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Pracovní list ČJ 1: DRUHY VĚT Podtrhni barevně: věty oznamovací - modrá, věty tázací - červená, věty rozkazovací - zelená, věty přací - žlutá Honzík chodí do první třídy. Nezlobte! Kéž by byly už prázdniny

pythagorovy věty ve slovních úlohách. Anotace: Označení výukového VY_32_INOVACE_M.8.112 materiálu: Pythagorova věta - pracovní list 1. Vypočítej délku přepony k pravoúhlého trojúhelníka KLM, je-li dána délka jeho odvěsny l=10cm a druhé odvěsny m=8cm. Využij Pythagorovu větu Pythagorova věta - procvičování 1)Vypočítej uhlopříčku v obdélníku se stranou a = 8 cm, b = 15 cm. 2)Vypočítej obvod a obsah čtverce, když víš, že jeh Angličtina, pracovní list 5, Nature [PDF, 384 kB] Angličtina, pracovní list 6, Prepositions (A) [PDF, 524 kB] Angličtina, pracovní list 7, Numbers from 1 to 100 [PDF, 485 kB] Angličtina, pracovní list 8, Food and drink [PDF, 649 kB] Angličtina, pracovní list 9,What are they doing [PDF, 635 kB Změň větu jednoduchou na souvětí a doplň určený druh vedlejší věty: Viděli jsme ji sedět před domem. - předmětná Vzbudila jsem se před rozedněním. - příslovečná časová Pracovní list . 4 Viděli jsme, jak sedí před domem. Vzbudila jsem se, než se rozednilo

Pracovní listy Nápady pro Aničku

Někdy se stává, že nám z nějakého důvodu nestačí větný člen. Může se stát, že situaci chceme popsat detailněji. Nebo nedokážeme sdělení vyjádřit pouze slovem či spojením slov. Anebo zkrátka potřebujeme nahnat více slov při psaní slohu. Tak či onak jsou tu pro nás v takovém případě vedlejší věty, a to hned několik druhů Náhled v PDF: Vy_32_Inovace_ceska literatura,domino.21: 9. autor, dílo, seřaď chronologicky, pexeso vedlejší věta, otázka, spojovací výraz poté tvoří věty, rozřazuje pravidelná a nepravidelná slovesa, rozděluje 3 tvary nepravidelných sloves, doplňuje do vět minulý prostý nebo předpřítomný čas sloves podl Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c Z věty hlavní VH (věty řídící) lze snadno vytvořit otázku , kterou se ptáme na větu vedlejší - závislou - (VV). Opačně je to nemožné - nedostaneme plnou (smysluplnou) odpověď. Vyjadřuje svou vlastní myšlenku. Pokud stojí hlavní věta mimo souvětí, pak se nazývá větou jednoduchou

ŘEŠENÍ S VYSVĚTLENÍM PRACOVNÍ LIST 2 - DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT Úkol: 1 Podtrhněte vedlejší větu a určete její druh. Věta, na kterou se nejde zeptat, je VH. Věta, na kterou se zeptat lze, je VV - ta je podtržená. Na VV se ptám podobně jako na větný člen Pracovní list ke kapitole 4: Klíče k bezpečnému stravování 9 Pracovní list ke kapitole 5: Nakupujeme potraviny a připravujeme dobroty na náš stůl 11 Pracovní listy k učebnici Výživa ve výchově ke zdraví pro 6. a 7. ročník ZŠ vydalo

Vedlejší věty pro 7. ročník 2 - pracovní listy k procvičení vedlejších vět podmětných, předmětných a příslovečných, určené k práci ve skupinách po čtyřech, tvoření vět z větných členů, určování druhů vět, otázky, obsahuje také řešení25. Vedlejší věty pro 7. ročník 2 - pracovní list k prohloubení. Metodický list - anotace: Žák si hravou formou procvičí druhy vět. Vyhledává věty a tvoří vlastní věty podle nabídnutých slov. K obrázku pak vymýšlí různé věty a ostatní hádají, o jaký druh věty se jedná. Pracovní list je určený pro 2. ročník. VY_I/2_INOVACE_SADA 0 Nahraďte vedlejší věty větnými členy s týmž významem: Napili jsme se horkého čaje, abychom se zahřáli. Protože bylo nepříznivé počasí, bylo divadelní Pracovní list • Pracovní list je určen k procvičení učiva o psaní čárky v souvětí podřadném

Druhy vedlejších vět - tabulka - okhelp

Kamarádi mě lákali na třešně, já jsem nešel, třešně nemám rád. u nás rostly mandarinky, nikdo by mě nemusel přemlouvat, těmi se já můžu živit stále. Paní prodavačka objednává o bednu víc jen kvůli mně, by se nedostalo na ostatní zákazníky, je mají také rádi. Včera se mi zdálo, jsem v mandarinkovém ráji, rostou mandarinky jako kopací míče Pracovní list ČJ Rozliš vedlejší věty podmětné a předmětné, věty vedlejší jsou podtržené: Nevěř tomu, kdo ti lichotí. V- Jak se tato nehoda stala, to se asi už nikdy nedozvíme. V- Vypráví se, že se na zámku o půlnoci zjevuje strašidlo. V- Nikdy jsem nepochyboval, že to dokážeš..

Úhly - pracovní list

3) Podtrhněte vedlejší věty - předmětné rovnou čarou. Sledovali jsme, jak kocour číhá na myš. Sledovali jsme kocoura, jak číhá na myš. Viděli jsme Petru Janů, jak zpívá v Lucerně. Viděli jsme, jak Petra Janů zpívá v Lucerně. 4) Podtrhněte vedlejší věty přívlastkové. Zakroužkujte větný člen, který rozvíjí Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat Klíčová slova: věty vedlejší Druh učebního materiálu: pracovní list Druh interaktivity: aktivita Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - 2. stupeň ZŠ Celková velikost: 98 kB Pilotáž D U M provedena ve výuce dne: 2. 5. 2012 Autor a vyučující D U M: Mgr. Miroslava Kroupov Vedlejší věty mohou být souřadně spojeny stejně jako věty hlavní. Podmínkou je, že vedlejší věty musí být stejného druhu.K určení významového poměru mezi větami nám pomůže spojka a uvědomění si, zda se informace ve větách navzájem dolňují, jedna stupňuje druhou, jedna druhé odporuje atd M 38 Důkazy s využitím binomické věty - metodický list.pdf (460,4 kB) M 38 Důkazy s využitím binomické věty - pracovní list pro učitele.pdf (667,4 kB) M 38 Důkazy s využitím binomické věty - pracovní list pro žáky.pdf (181 kB) M 38 Důkazy s využitím binomické věty - prezentace.notebook (898,3 kB

Souvětí souřadná a podřadná Opiš souvětí z níže přiloženého pracovního listu do sešitu ČJ - mluvnice (datum: 14. 4.), urči v souvětích věty hlavní a vedlejší a rozhodni, zda se jedná o souvětí souřadné, nebo podřadné Druh materiálu: pracovní list Anotace: Pracovní list je zaměřen na procvičování a určování druhů vět. List lze využít jako kontrolní práci probíraného učiva. Očekávaný výstup: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředk

PRACOVNÍ LIST - VEDLEJŠÍ VĚTY. 1. Rozlište vedlejší věty podmětné a předmětné a přísudkové: Vypráví se, že se na hradě zjevuje strašidlo. Sdělil nám, jak se bál jako malý sám doma. Nepochybuji o tom, že to dokáže. Dominik zůstal stát, jako když ho opaří. Aby se to už nikdy neopakovalo, to je teď ze všeho. Pracovní list - vedlejší věty Základní škola Sokolská Třeboň. Pracovní list - vedlejší věty Zde si můžeš stáhnout materiál k procvičování určování druhů vedlejších vět. Pracovní list - vedlejší věty.doc. ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro Vypravování není popisné, má děj! Slohová práce bude oznámkována. Odevzdejte do neděle 8.11. (nejlépe do MS Teams, případně na můj pracovní email). Mějte se krásně _____ Řešení - PS Taktik (1, 2, 3) Řešení - vedlejší věty. Řešení - pracovní list. Týden od 19. 10. - 23. 10. 202 Vedlejší věta podmětná a předmětná 2. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spusti ID: 626441 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 2. stupeň Age: 12-15 Main content: Vedlejší věty Other contents: VV podmětná a předmětná Add to my workbooks (6) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroo

TYPY vedlejších vět v tabulce - už v nich neuděláte chybu

Vedlejší věty Ve třetí části se zaměříme na problémy spojené s anglickými souvětími, vedlejšími větami apod. I'll go skiing, when I have some free time. Chyba v této větě se týká interpunkce, tedy čárky před vedlejší větou. Na tomto místě by v češtině čárka byla, v angličtině nikoliv Pythagorova věta, Eukleidovy věty 1 . Pracovní list_pravoúhlý Pythagorova věta, Eukleidovy věty 2 . Pracovní list_pravoúhlý Pracovní list_pravoúhlý Pythagorova věta, Eukleidovy věty 11 . uoha 01 e) není dúkaz Pythawovy vëty, to vvëieni jeji platnosti pro dan PRACOVNÍ LIST Č. 1 (pro učitele) Práce s rytmem, slovy a rýmy . ÚKOL 1: Jednotlivá slova žákům postupně předříkejte a vytleskejte je. Žáci po vás budou opakovat. Na požádání by měli umět vytleskat jakékoliv slovo ze seznamu. Se slovy se bude dále pracovat. 1. MÁMA / - · / 2. KUPUJE / · · · / 3. VAJÍČKA / · - · / 4

Bude buď na začátku souvětí - pak je první věta vedlejší, nebo mezi větami, tzn. po čárce, pak je druhá věta vedlejší. Otevřete si pracovní list, vypracujte a porovnejte s kontrolou: Pracovní list - vedlejší věty 7.roč. Kontrola - vedlejší věty 7. roč. Na shledanou v pondělí Vedlejší věty - pracovní list 259 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 0:57: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_359.doc Zobrazit Stáhnout: Autor a literární dílo - pracovní list 260 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 0:57: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_360.doc Zobrazit Stáhnout: Postavy a dílo - pracovní list 260 kB: verze 3 : 9. 2. 2014 0:57. PRACOVNÍ LIST - DRUHY VĚT VEDLEJŠÍCH V pracovním listě máš několik souvětí. Podtrhni přísudky, utvoř otázku a odpověď, zkratkami nadepiš větu hlavní a vedlejší, napiš druh věty vedlejší: Nemůžeme jít do kina na film, který je do osmnácti let nepřístupný. otázka: odpověď: druh věty vedlejší VĚTY PŘÍPUSTKOVÉ VĚTY PŘÍPUSTKOVÉ V přípustkovém souvětí je vyjádřen rozpor mezi větou hlavní a vedlejší. Splnění podmínky obsažené ve větě vedlejší nevede ve větě hlavní k očekávanému či předpoklá-danému výsledku. 56 Např. rozpor ve větě Třebaže/ačkoliv pilně studoval, dostal špatno

Rozstříhat, skládat věty z dialogu. Pracovní list ESKY KROK ZA KROKEM 1_05_12. Aktivita: Opakování dialogu. Studenti tvoří věty ze zpřeházených slov. Pracovní list ESKY KROK ZA KROKEM 1_05_13. Str. 42/bublina vpravo dol Počasí dnes: 30. 11. 2020. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 0 až 4°C Druh učebního materiálu: Pracovní list, samostatná práce Časová náročnost: 30 minut Potřeby pro realizaci: Pracovní listy, smart tabule version 10.0.187.1, MS Word, notebook, tabulky s druhy spojek, učební materiál pro 8. r Anotace, základní pojmy: Vedlejší věty, souvětí, druhy vedlejších vět Datum vytvoření: 1.1.201 Pro bližší informace pište na info@skolaposkole.cz nebo volejte 606 77 88 00. Pokud jste na webu našli chybu, překlep, nepřesnost nebo nesmysl - prosím, napište mi na besedova.jana@gmail.com. Zpětná vazba je více než vítána Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti 1. Věty oznamovací - vyjadřují sdělení, informaci - v písmu jsou označeny tečkou - slovesný tvar ve způsobu oznamovacím - indikativu nebo v kondicionálu - intonace klesavá, důraz na posledním slově Bratr odcestoval do Francie. Rád bych jel s ním. 2. Věty tázac

Druhy vedlejších vě

Pracovní list - stavba atomu, elektronová konfigurace atomu 1. Které jádro z uvedených prvků má nejvíce neutronů? a) 87Sr 38 b) 71Ga 31 c) 82Se 34 d) 86Kr 36 2. Určete počet elementárních částic: a) 16O 8 b) 75As 33 c) 24 2 12 Mg d) 35Cl 17 3. Zapište atom olova, který obsahuje 82 protonů a 125 neutronů. 4 Vypravování je nejlepší způsob, jak vypustit vlastní myšlenky do současného světa. Vypravování zachycuje poutavým a napínavým způsobem děj. Každé vypravování by mělo mít uvedení do děje, zápletku, stupňování přecházející ve vyvrcholení a rozuzlení. Vypravován

 • Utržená chlopeň.
 • Koffka.
 • Fotografové ústí nad labem.
 • Zada za kuchynskou linku.
 • Nova kaledonie ceny.
 • Plazmová televize spotřeba energie.
 • Let it go frozen song.
 • Plysovy paddington.
 • Vadí jiné et.
 • Totemové zvíře orel.
 • Hithit kremy pro albiny.
 • Čaj pu erh kde koupit.
 • Zánik byzantské říše.
 • Problematický synonymum.
 • Oprava betonu pryskyřicí.
 • Lemi eshop.
 • Miley cyrus album younger now.
 • Dicom portable viewer.
 • Citroen c5 facelift.
 • Cibulák dubí novinky.
 • Přání k svátku andrea.
 • Pomucky na peceni.
 • Windows 10 upgrade 2017.
 • Pěnkavák.
 • Flintstones car.
 • Modern impress templates.
 • Sankce za nezveřejnění smlouvy v registru smluv.
 • Tv recorder hdd.
 • Výroba palubních desek.
 • Ve 13 století první města.
 • Směnná smlouva a dph.
 • Za jak dlouho se vytvoří cysta na vaječníku.
 • Svatba na statku ceník.
 • O2 lokalizace telefonu.
 • Background repeat.
 • Fake dredy návod.
 • Mariánský příkop zajímavosti.
 • Já maria callas online.
 • Cena diagnostiky škoda.
 • Pes oko.
 • Prstove barvy dracik.